ABC4U software
U bevindt zich hier: Welkom

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrechten
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij ABC4U software. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over ABC4U software.

Op deze website worden handelsmerken, logo's, data, benamingen, merken, foto's en teksten gepresenteerd. Tenzij expliciet anders vermeld zijn deze beschermd door eigendomsrechten en behoren ABC4U software of derden toe. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) is het gebruikers niet toegestaan deze te gebruiken, op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheid
ABC4U software heeft er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Niettemin is ABC4U software op generlei wijze aansprakelijk voor directe, indirecte of welke wijze van schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of een andere websites of programma's waarnaar wordt verwezen op deze website. Evenmin is er sprake van aansprakelijkheid indien ABC4U software expliciet en vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid dat deze schade zich zou voordoen.

vervolg >>>